Opgeven springles maand december

Manege Hogerduinen Mariaheide, Hogerduinenweg 1 A, Nederland

Opgeven springles maand december (één persoon voor één 1 les per maand) €14,-- pp contant betalen, 7 plaatsen (vol = vol)

€14

Opgeven springles Februari

Manege Hogerduinen Mariaheide, Hogerduinenweg 1 A, Nederland

Je kunt je opgeven voor de springles van Februari. Een persoon voor één les per maand. 7 plaatsen vol = vol. €14,- p.p. contant betalen.

Opgeven springles Maart

Manege Hogerduinen Mariaheide, Hogerduinenweg 1 A, Nederland

Je kunt je opgeven voor de springles van Maart. Een persoon voor één les per maand. 7 plaatsen vol = vol. €14,- p.p. contant betalen.

Opgeven buitenrit (vanaf 12 jaar)

Manege Hogerduinen Mariaheide, Hogerduinenweg 1 A, Nederland

Je kunt je opgeven voor de buitenrit (vanaf 12 jaar) € 45,- p.p.

Opgeven springles April

Manege Hogerduinen Mariaheide, Hogerduinenweg 1 A, Nederland

Je kunt je opgeven voor de springles van April. Een persoon voor één les per maand. 7 plaatsen vol = vol. €14,- p.p. contant betalen.